Monday, April 2, 2007

МТ засаглал



Мэдээллийн технологийн засаглал муутай бол нэг иймэрхүү л байдаг юм байна